ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2550

โครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก"
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่ายดาราศาสตร์ 1) ปี พ.ศ. 2550
จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(มูลนิธิ สอวน.) และศูนย์ สอวน. สมาคมดาราศาสตร์ไทย

1. ความสำคัญและที่มาของโครงการ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงสนพระทัยทางด้านดาราศาสตร์และทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง  2  ปี  ซึ่งในครั้งนั้นตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2411  นับเป็นผู้ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งทางด้านดาราศาสตร์  ซึ่งในเวลาต่อมารัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  สืบเนื่องต่อมาพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงสนพระทัยในทางดาราศาสตร์จนถึงปัจจุบัน
         ในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  เพื่อปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งจะประกาศใช้ทั่วประเทศในปี 2546 แล้วนั้น หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะดาราศาสตร์และอวกาศได้บรรจุสาระเนื้อหาวิชาในทุกระดับชั้น  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นวิชาบังคับให้นักเรียนได้เรียนรู้  เพื่อให้ได้ระดับมาตรฐานของสากลในระดับนานาชาติ ดังนั้นมูลนิธิ สอวน. ตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนา      ศักยภาพการเรียนรู้และความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอย่างยิ่ง ซึ่งทางมูลนิธิได้จัดโครงการโอลิมปิก วิชาการหลายสาขาต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา อาทิ เคมี ชีววิทยา  ฟิสิกส์ ฯลฯ
          ดังนั้นมูลนิธิ สอวน.และสมาคมดาราศาสตร์ไทย  จึงจัดโครงการ  "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก"   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    โดยรับผิดชอบโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  และภาคตะวันตก  ทั้งหมดประมาณ  1,300 โรงเรียน  ซึ่งทางมูลนิธิ สอวน.  และสมาคมดาราศาสตร์ไทยจะจัดโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก"  ในช่วงวันที่  16 – 31  มีนาคม2551

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก จำนวน 35 คน
  2. เพื่อจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันความสามารถทางดาราศาสตร์ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ
  3. เพื่อพัฒนาการศึกษาดาราศาสตร์ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา
  4. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านดาราศาสตร์อันเป็นรากฐานของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21
  5. เพื่อเตรียมนักเรียนไปแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 ที่ประเทศอินโดนีเซีย

3. เป้าหมายของโครงการ

  1. เมื่อนักเรียนสิ้นสุดจากการเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก  จำนวน  35  คน  แล้วจะจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนในการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ  ในวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม  2551  
  2. คัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับชาติเข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศต่อไป
  3. พัฒนาศักยภาพ  ความรู้ความสามารถทางด้านดาราศาสตร์แก่เยาวชนของประเทศเข้าสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ
  4. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนดาราศาสตร์บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
  5. พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับแผนการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. วิธีดำเนินการ

ศูนย์ สอวน. (สมาคมดาราศาสตร์ไทย) กรุงเทพมหานคร   จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่าย  ดาราศาสตร์โอลิมปิก   ตามรายละเอียดดังนี้

4.1   นักเรียนที่เข้าค่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 35 คน  ซึ่งจะแบ่งการรับนักเรียนเป็น 2 ส่วนคือ

4.1.1  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก (ค่ายดาราศาสตร์ 2)  จำนวน  20  คน

4.1.2  คัดเลือกจากนักเรียนที่เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาสาขาอื่นๆ  หรือรับสมัครจากบุคคลทั่วไปโดยให้อิสระแต่ละศูนย์ในการคัดเลือกจำนวน  15  คน  ในกรณีที่จำนวนนักเรียนในข้อ  4.1.1  มีไม่ถึง  20  คน  ให้รับจนครบจำนวน  35  คน

4.2 จำนวนค่ายที่จัด  เวลา  สถานที่

4.2.1 ในระหว่างวันที่  16 – 31  มีนาคม  2551  นักเรียนเข้าค่ายจำนวน  35  คน  จำนวน  16  วัน  ณ  สมาคมดาราศาสตร์ไทย  กรุงเทพมหานคร

4.2.2 เมื่อสิ้นค่ายจะสอบคัดเลือกผู้แทนศูนย์จำนวน  6  คน เพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศ  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่  7 – 13  พฤษภาคม  2551  ณ  ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

5. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าค่าย

5.1 นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นนักเรียนที่สังกัด  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  และภาคตะวันตก

5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เกิดตั้งแต่วันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2532   โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 19 ปี   ในวันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2551   และอยู่ในระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่  5    ในปีการศึกษา  2550

6. หลักฐานการสมัคร

6.1    ใบสมัคร

6.2    รูปถ่ายชุดนักเรียน (หน้าตรง)  ขนาด 2.5 X 3 เซนติเมตร  ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน  จำนวน  3  ใบ

7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 50.- บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้ในกรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5

8. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

8.1 นักเรียนสามารถสมัครผ่านโรงเรียน หรือสมัครได้ด้วยตนเองโดยทางไปรษณีย์ ซึ่งสามารถใช้ใบสมัครถ่ายเอกสารได้หรือพิมพ์จาก website สมาคมดาราศาสตร์ไทย https://thaiastro.nectec.or.th

8.2 เมื่อนักเรียนกรอกข้อมูลตามแบบใบสมัครให้ติดรูปลงบนใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบพร้อมลงชื่อผู้สมัครให้ครบทั้ง 3 ส่วน

8.3 ให้นักเรียนส่งแบบใบสมัครสอบคัดเลือก (ส่วนที่ 1) และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (ส่วนที่ 2) ให้ทางโรงเรียนเพื่อจัดส่งให้สมาคมดาราศาสตร์ไทยต่อไป

8.4 ผู้อำนวยการโรงเรียนมีจดหมายส่งรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัครมายังสมาคมดาราศาสตร์ไทย

8.5 ทางโรงเรียนสามารถให้นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่ายโดยไม่จำกัดจำนวน

8.6 หมดเขตรับสมัคร ภายในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551

หมายเหตุ : กรณีนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกด้วยตัวเอง ให้นักเรียนส่งหลักฐานแบบใบสมัครทั้ง 2 ส่วนพร้อมกับถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนส่งมายังสมาคมดาราศาสตร์ไทยโดยตรง

9. การคัดเลือก

9.1    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์คณิตศาสตร์และฟิสิกส์  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

9.2    สอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่  1มีนาคม 2551 เวลา  13.00 – 16.00  น.

9.3    สถานที่สอบ โรงเรียนปทุมคงคา  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  (ข้างท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

9.4    แผนผังที่นั่งสอบและห้องสอบให้นักเรียนตรวจสอบได้ในวันเสาร์ที่ 1  มีนาคม  2551  ณ  บริเวณสนามสอบ

9.5    ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (ส่วนที่ 3)  มาแสดงในวันสอบ(ถ้านักเรียนไม่นำบัตรมาแสดงทางสมาคมฯไม่อนุญาตให้สอบ)

10. การประกาศผลสอบ

10.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ในวันเสาร์ที่  8  มีนาคม  พ.ศ. 2551 ทาง  website  สมาคมดาราศาสตร์ไทย    https://thaiastro.nectec.or.th และที่สำนักงานสมาคมดาราศาสตร์ไทย  โทรศัพท์  0-2381-7409-10     โทรสาร  0-2381-7410

10.2  สมาคมดาราศาสตร์ไทยจะประกาศผลการสอบคัดเลือก  จำนวนประมาณ  15  คน  หรือมากกว่า  15  คน  ในกรณีที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ค่ายดาราศาสตร์ 2)  ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแจ้งความจำนงไม่ครบ 20 คน  เพื่อให้จำนวนนักเรียนเข้าค่ายทั้งหมดครบ   35  คน

 

11. ระยะเวลาและสถานที่เข้าค่าย

11.1 นักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวเพื่อเข้าค่ายดาราศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2551 เวลา 08.00 น. ระยะเวลาเข้าค่าย วันอาทิตย์ที่ 16 - วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2551 (รวม 16 วัน)

11.2 สถานที่ สมาคมดาราศาสตร์ไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 https://thaiastro.nectec.or.th E-Mail Address : thaiastro@inet.co.th และ thaiastro@hotmail.com โทรศัพท์ 0 - 2381 - 7409 - 10 โทรสาร. 0 - 2381 - 7410

12. ค่าใช้จ่าย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

มูลนิธิ สอวน. จะเป็นผู้รับชอบ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าจัดกิจกรรมอื่น ๆ สำหรับ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายทุกคน