จันทรุปราคา พ.ศ. 2551-2555

4 สิงหาคม 2551 วรเชษฐ์ บุญปลอด

รวบรวมผลการพยากรณ์การเกิดจันทรุปราคาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พัฒนาโดยนายวรเชษฐ์ บุญปลอด

จันทรุปราคา พ.ศ. 2551 - 2555
วัน เดือน ปี เวลาบังเต็มที่
(เวลาประเทศไทย)
ชนิด
ผลการคำนวณ
วิธีดั้งเดิม1
ผลการคำนวณ
วิธีดองชง2
หมายเหตุ
21 กุมภาพันธ์ 2551 10:26 น. เต็มดวง - - ประเทศไทยไม่เห็น
17 สิงหาคม 2551 04:10 น. บางส่วน แผนภาพ แผนภาพ เห็นได้ในประเทศไทย
9 กุมภาพันธ์ 2552 21:38 น. เงามัว แผนภาพ แผนภาพ เห็นได้ในประเทศไทย
7 กรกฎาคม 2552 09:39 น. เงามัว - - ประเทศไทยไม่เห็น
6 สิงหาคม 2552 07:39 น. เงามัว - - ประเทศไทยไม่เห็น
1 มกราคม 2553 02:23 น. บางส่วน แผนภาพ แผนภาพ เห็นได้ในประเทศไทย
26 มิถุนายน 2553 18:38 น. บางส่วน แผนภาพ แผนภาพ เห็นได้ในประเทศไทย
21 ธันวาคม 2553 15:17 น. เต็มดวง - - ประเทศไทยไม่เห็น
16 มิถุนายน 2554 03:13 น. เต็มดวง แผนภาพ แผนภาพ เห็นได้ในประเทศไทย
10 ธันวาคม 2554 21:32 น. เต็มดวง แผนภาพ แผนภาพ เห็นได้ในประเทศไทย
4 มิถุนายน 2555 18:03 น. บางส่วน แผนภาพ แผนภาพ เห็นได้ในประเทศไทย
28 พฤศจิกายน 2555 21:33 น. เงามัว แผนภาพ แผนภาพ เห็นได้ในประเทศไทย

หมายเหตุ :

  1. วิธีดั้งเดิม หมายถึง การคำนวณโดยให้เงาโลกขยายร้อยละ 2% อันเป็นผลจากบรรยากาศ ผลการคำนวณนี้ตรงกันหรือใกล้เคียงกับที่พบได้ใน Astronomical Almanac รายปี
  2. วิธีดองชง เป็นวิธีคำนวณขนาดของเงาโลกที่เสนอโดย อองเดร ดองชง (Andre Danjon) ผลการคำนวณนี้ตรงกันหรือใกล้เคียงกับที่พิมพ์ใน Connaissance des Temps ของฝรั่งเศส และใกล้เคียงกับผลการคำนวณโดยเฟร็ด เอสพีแน็ก (Fred Espenak - NASA/GSFC) ซึ่งตีพิมพ์ใน Observer's Handbook รายปี (เฟร็ดเริ่มใช้วิธีดองชงตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007)
  3. เวลาที่คำนวณได้นี้ อาจแตกต่างจากผลการคำนวณของนักดาราศาสตร์ท่านอื่น ๆ ได้เล็กน้อย อันเนื่องมาจากค่าคงที่บางค่าและวิธีคำนวณที่อาจต่างกันเล็กน้อย ตำแหน่งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่ใช้ก็เป็นคนละระบบ ปัจจัยต่อมา คือ ความไม่แน่นอนของค่าความต่างระหว่างเวลา UT กับเวลา TDT (deltaT) ซึ่งไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้า (มีผลเล็กน้อยราว 1-2 วินาที ในระยะไม่เกิน 5 ปีนี้)