สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2561-2562

2 สิงหาคม 2560 โดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
คณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 ขอประกาศรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร ตามข้อบังคับสมาคมดาราศาสตร์ไทย ข้อ 3.2.1 ข้อ 3.2.2 วรรคสอง ข้อ 3.2.4 ข้อ 3.2.5 และข้อ 3.2.6 จำนวนรวมทั้งหมด 11 คน รายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้

1. นายกวี สุขะตุงคะ
2. นางจิราภรณ์ วิทยสุทธาพร
3. ว่าที่ร้อยตรีธีรพร สุรตระกูล
4. นางสาวประพีร์ วิราพร
5. นายพรชัย รังษีธนะไพศาล
6. นายยอดธง รอดแก้ว
7. นายวรพล ไม้สน
8. นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ
9. นางสาวศิรพรรณ สุคนธสิงห์ 
10. นายสุวิชา ครุฑานุช
11. นายอารี สวัสดี

ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม 2560

(นายอุดมศักดิ์ ตั้งศรีวงษ์)
ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ปี พ.ศ. 2560