สมาคมดาราศาสตร์ไทย

พจนานุกรมดาราศาสตร์

ศัพท์ดาราศาสตร์น่ารู้

รวมคำศัพท์ดาราศาสตร์ภาษาอังกฤษ ศัพท์บัญญัติภาษาไทย และคำอธิบายสั้น ๆ พอเข้าใจ สำหรับผู้ศึกษาและค้นคว้าด้านดาราศาสตร์ ได้เข้าใจความหมายและศัพท์บัญญัติที่ใช้กันในภาษาไทย

เพจ "พจนานุกรมดาราศาสตร์" นี้ ได้เข้ามาแทนเพจ "ปทานุกรมดาราศาสตร์" ซึ่งเคยมีมาตั้งแต่ที่เว็บสมาคมดาราศาสตร์ไทยเริ่มเปิดขึ้น ด้วยเนื้อหา และการบัญญัติศัพท์ที่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมด

คำอธิบายในพจนานุกรมในหน้าเว็บนี้ ต่างจากคำอธิบายที่ปรากฏใน พจนานุกรมศัพท์ดาราศาสตร์ อังกฤษ - ไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ที่เป็นรูปเล่มจัดพิมพ์โดยสมาคมดาราศาสตร์ไทย โดยคำอธิบายในเว็บเพจนี้จะพยายามอธิบายให้สั้นและกระชับขึ้น เพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจความหมายของคำโดยย่อเท่านั้น ในขณะที่พจนานุกรมฉบับรูปเล่มจะอธิบายไว้ละเอียดและครอบคลุมมากกว่า อย่างไรก็ตาม ศัพท์บัญญัติที่ใช้จะใช้ตามพจนานุกรมเล่มดังกล่าว ยกเว้นเพียงบางคำที่ต่างกัน