สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566

13 ตุลาคม 2564
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารฯ ตามข้อบังคับสมาคมดาราศาสตร์ไทย ข้อ 3.2 ให้กำหนดวิธีการเลือกกรรมการบริหาร (ข้อ 3.2.1 3.2.6) จำนวนทั้งสิ้น 11 คน รายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้

1.นายกวี สุขะตุงคะ
2.นายเชิดพงศ์วิสารทานนท์
3.ว่าที่ร้อยตรี ธีรพร สุรตระกูล
4.นางสาวประพีร์ วิราพร
5.นายพรชัย รังษีธนะไพศาล
6.นายภาณุไชยสิทธิ์
7.นายยอดธงรอดแก้ว
8.นายวรพล ไม้สน
9.นายวิษณุเอื้อชูเกียรติ
10.นางสาวศิรพรรณ สุคนธสิงห์
11.นายอารี สวัสดี

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม  2564

นางสาวชูศรี  ฉลองชัยสิทธิ์ )
ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย