สมาคมดาราศาสตร์ไทย

7 เม.ย. 2554
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2553 องค์การนาซาและอีซาประกาศว่า ดาวเทียมโซโฮได้ค้นพบดาวหางดวงที่ 2,000 แล้ว
ที่มา