สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และฟังการบรรยายพิเศษ

เชิญเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และรับฟังการบรรยายพิเศษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตกค่ำแถมตั้งกล้องดูดาว

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และฟังการบรรยายพิเศษ

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

เนื่องด้วยสมาคมดาราศาสตร์ไทย จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 14:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ดังเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีวาระการประชุมดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ และวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2558
2. กรรมการบริหารแถลงกิจการในรอบปี
3. ที่ประชุมเลือกกรรมการเลือกตั้งตามข้อบังคับสมาคมฯ 3.2.2
4. เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
5. เรื่องอื่นๆ

อนึ่งในการประชุมครั้งนี้ สมาคมฯ จะจัดบรรยายพิเศษปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่เด่นมหัศจรรย์ยิ่งในรอบปี พ.ศ. 2560 ดังนี้

ปรากฏการณ์ฝนดาวตกในรอบปี พ.ศ. 2560 อาทิ ฝนดาวตกเพอร์ซิอัส ฝนดาวตกคนคู่
ปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน วันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2560
วิทยากร นายอารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย
ช่วงหัวค่ำตั้งกล้องโทรทรรศน์ส่องดูดาวเคราะห์ อาทิ ดาวอังคาร และดาวศุกร์

วิทยากร คณะกรรมการสมาคมดาราศาสตร์ไทย

นอกจากนี้สมาชิกสมาคมฯ ที่เข้าประชุมจะได้จับฉลากรับรางวัล “ของที่ระลึกจากสมาคมฯ” อาทิ รอบรู้ดูดาว คู่มือชมฟ้าสำหรับคนไทย พจนานุกรมศัพท์ดาราศาสตร์อังกฤษ – ไทยฯ แว่นสุริยะ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนสมาชิก ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม และฟังการบรรยายพิเศษ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุม ในวัน เวลา ดังกล่าว ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายอารี สวัสดี )
นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย