สมาคมดาราศาสตร์ไทย

บรรยายพิเศษ "จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค


รายละเอียดกิจกรรมและกำหนดการ

ปี ๒๕๖๑ เป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งทางดาราศาสตร์ไทยได้เวียนมาบรรจบครบ ๑๕๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงศึกษาคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าถึง ๒ ปี ว่าจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง เห็นได้ที่บ้านหว้ากอ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระองค์เสร็จทอดพระเนตรพร้อมด้วยคณะราชฑูต ทีมสำรวจทั้งจากประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ และสิงคโปร์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑  ดวงอาทิตย์ถูกดวงจันทร์บังมิดดวงนานถึง ๖ นาที ๔๕ วินาที ผลการคำนวณของพระองค์ทรงถูกต้องทัดเทียมผลการคำนวณของนานาอารยประเทศ
 แต่แล้วการเสร็จกลับสู่พระนคร จากการเสร็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนั้น ทำให้พระองค์ทรงประชวรเนื่องจากได้รับเชื้อไข้มาเลเรียอย่างรุนแรง และพระองค์เสด็จสวรรคตในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑
พระองค์ทรงได้รับการยกย่องเชิดชูพระเกียรติว่าทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
ปัจจุบันประชาคมดาราศาสตร์ในระดับสากลที่ศึกษาด้านสุริยุปราคา ยกย่องเชิดชูพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการกล่าวถึงสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อปี ค.ศ. ๑๘๖๘ (พ.ศ. ๒๔๑๑) ว่าเป็น

King of Siam's Eclipse "

ภาพเขียนโดยชาวฝรั่งเศส แสดงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคา ในเวลาตอนเช้า ของวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2231 ณ พระที่นั่งเย็น ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี 

ภาพแกะไม้ของชาวฝรั่งเศส แสดงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงกล้องทอดพระเนตรจันทรุปราคาเต็มดวงใน คืนวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2228 ร่วมกับคณะบาทหลวงชาวฝรั่งเศส ณ พระตำหนักทะเลชุบศร เมืองลพบุรี (ภาพนี้เป็นต้นแบบตราสัญลักษณ์ของตราสมาคมดาราศาสตร์ไทย) 
 
สมาคมดาราศาสตร์ไทย จึงขอน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำคุณประโยชน์ต่อดาราศาสตร์ไทย พระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงค์ที่ทรงสนพระทัยวิชาดาราศาสตร์ ทำให้วิชาดาราศาสตร์ไทยเจริญรุ่งเรืองก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ร่วมกับ  สมาคมดาราศาสตร์ไทย ขอเชิญชวนท่านสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  พระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงค์ที่สนพระทัยดาราศาสตร์ เรื่อง "จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค"         


วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ๑๒:๐๐ น.
ณ ห้องมหกรรม ชั้น ๒ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร ๒) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ  ถนนสุขุมวิท (เอกมัย) พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯกำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๐๘:๓๐ น.  ลงทะเบียนที่หน้าห้องมหกรรม ชั้น ๒ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร ๒) ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ


๐๙:๐๐ น. กล่าวรายงานโดย ผอ.ตติยา ใจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย

 ๐๙:๐๕ น. ประธานในพิธี นายแพทย์ กำจร ตติยกวี อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมดาราศาสตร์ไทย กล่าวเปิดงาน

๐๙:๑๕ น. บรรยายเรื่อง "จดหมายเหตุ ๑๕๐ ปีสรรพคราสหว้ากอ  หมุดเวลาดาราศาสตร์สยามสามยุค"
วิทยากร อาจารย์อารี  สวัสดี
นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

๑๐:๑๕ น. ๑๐:๓๐ น.  พักตามอัธยาศัย

๑๐:๓๐ น. บรรยายเรื่อง "วิเคราะห์การคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวงในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ จากเอกสารร่วมสมัย"
วิทยากร อาจารย์วรพล  ไม้สน
รองเลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย

๑๒:๐๐ น. ปิดกิจกรรมบรรยาย

หมายเหตุ   ลงทะเบียน ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
โทร. ๐๒-๓๙๒๑๗๗๓, ๐๒-๓๙๑๐๕๔๔

สมาคมดาราศาสตร์ไทย ๙๒๘ ชั้น ๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท (เอกมัย) พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ โทร ๐๒ ๓๘๑๗๔๐๙ ๑๐