สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ตัวอักษรกรีก

ตัวอักษรกรีก

21 มีนาคม 2549 โดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 1 เมษายน 2561
ตัวอักษรกรีก เกี่ยวข้องในวิชาดาราศาสตร์อย่างมาก เนื่องจากนำไปใช้ในระบบเบเยอร์ (Bayer System) ซึ่งเป็นระบบการเรียกชื่อดาวฤกษ์โดยใช้อักษรกรีกนำหน้า และต่อด้วยชื่อกลุ่มดาวที่ดาวดวงนั้นอยู่ อักษรกรีกในแต่ละกลุ่มโดยทั่วไปเรียงตามความสว่าง (บางกรณีเรียงตามเกณฑ์อื่น) เช่น ดาวโพรซีออน เป็นดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหมาเล็ก จึงมีชื่อในระบบเบเยอร์ว่า α CMi เมื่อเรียกเป็นชื่อไทย ก็จะเรียกอักษรกรีกตามตารางข้างล่างแล้วตามด้วยชื่อกลุ่มดาวตามชื่อกลุ่มดาวไทยที่บัญญัติไว้ ในกรณีดาวโพรซีออนจึงมีชื่อไทยในระบบเบเยอร์ว่า แอลฟาหมาเล็ก

คำอ่านตัวอักษรกรีกแต่ละตัวมีหลายแบบ ตารางนี้คัดมาจากราชบัณฑิตยสถานซึ่งใช้แนวทางของ The Chamber Century dictionary เป็นหลัก


ตัวอักษรเล็กตัวอักษรใหญ่ชื่ออังกฤษชื่อไทย
αΑalphaแอลฟา
βBbetaบีตา
γΓgammaแกมมา
δΔdeltaเดลตา
εEepsilonเอปไซลอน
ζZzetaซีตา
ηHetaอีตา
θΘthetaทีตา
ιIiotaไอโอตา
κKkappaแคปปา
λΛlambdaแลมบ์ดา
μMmuมิว
νNnuนิว
ξΞxiไซ
οOomicronโอไมครอน
πΠpiพาย
ρΡrhoโร
σΣsigmaซิกมา
τΤtauเทา
υΥupsilonอิปไซลอน
φΦphiฟาย,ฟี
χΧchiไค
ψΨpsiซาย
ωΩomegaโอเมกา