สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 – 2568

1 สิงหาคม 2566
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย ขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารฯ ตามข้อบังคับสมาคมดาราศาสตร์ไทย ข้อ 3.2 ให้กำหนดวิธีการเลือกกรรมการบริหาร (ข้อ 3.2.1 3.2.6) จำนวนทั้งสิ้น คน รายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร ดังต่อไปนี้

1.นายกวี สุขะตุงคะ
2.นายเชิดพงศ์วิสารทานนท์
3.ว่าที่ร้อยตรี ธีรพร สุรตระกูล
4.นายพรชัย รังษีธนะไพศาล
5.นายภาณุไชยสิทธิ์
6.นายยอดธงรอดแก้ว
7.นายวรพล ไม้สน
8.นายวิษณุเอื้อชูเกียรติ
9.นางสาวศิรพรรณ สุคนธสิงห์ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2566
 

นางสาวกุสุมา  ธรรมานิตย์ )
ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย