สมาคมดาราศาสตร์ไทย

5 พ.ค. 2559
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักดาราศาสตร์จากฝรั่งเศส ได้ศึกษาดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์จากข้อมูลการสำรวจของยานแคสซีนี พบว่า ทะเลสาบไลเจีย ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองบนไททัน ประกอบด้วยมีเทนเกือบทั้งหมด
ที่มา Profile of a Methene Sea on Titan - esa.int