สมาคมดาราศาสตร์ไทย

19 ก.พ. 2560
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนะโงะยะ ได้ศึกษาวงปีของต้นสนโบราณ พบหลักฐานว่าเมื่อ 5480 ปีก่อนคริสต์ศักราช บรรยากาศของโลกมีปริมาณของคาร์บอน-14 เข้มข้นกว่าปกติ ซึ่งอาจเป็นผลจากอันตรกิริยารุนแรงบางอย่างบนดวงอาทิตย์