สมาคมดาราศาสตร์ไทย

กรรมการบริหาร พ.ศ. 2563-2564

นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย
  นางสาวประพีร์ วิราพร
อุปนายก
  นายอารี สวัสดี
เลขาธิการ
  นายวรพล ไม้สน
รองเลขาธิการ
  ว่าที่ร้อยตรีธีรพร สุรตระกูล
เหรัญญิก
  นายพรชัย รังษีธนะไพศาล
ปฏิคม
  นายกวี สุขะตุงคะ
บรรณารักษ์
  นางสาวศิรพรรณ สุคนธสิงห์
ประชาสัมพันธ์
  นางรัชนี สุขเทียบ
นายทะเบียน
  นายภาณุ ไชยสิทธิ์
กรรมการ
  นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ
  นายยอดธง รอดแก้ว