สมาคมดาราศาสตร์ไทย

กรรมการบริหาร พ.ศ. 2559-2560

นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย
  นายอารี สวัสดี
อุปนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย
  ว่าที่ร้อยตรีธีรพร สุรตระกูล
กรรมการและเลขาธิการ
  นางสาวประพีร์ วิราพร
กรรมการและรองเลขาธิการ
  นายวรพล ไม้สน
กรรมการและเหรัญญิก
  นายพรชัย อมรศรีจิรทร
กรรมการและปฏิคม
  นายกวี สุขะตุงคะ
กรรมการและบรรณารักษ์
  นางสาวศิรพรรณ สุคนธสิงห์
กรรมการและประชาสัมพันธ์
  นายพรชัย รังษีธนะไพศาล
กรรมการและนายทะเบียน
  นายสุวิชา ครุฑานุช
กรรมการ
  นายคณิชา ทินบัว
กรรมการ
  นางจิราภรณ์ วิทยสุทธาพร