คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว

วรเชษฐ์ บุญปลอดปรับปรุง : 25 ธันวาคม 2560

ผลการคำนวณเพื่อคาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ และจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ ในกรุงเทพฯ และอำเภอเมืองของทุกจังหวัด เรียงตามลำดับตัวอักษร

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

ดูเพิ่ม