อุปราคาในปี 2546

มกราคม 2546 วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@hotmail.com)

ปี 2546 มีอุปราคาเกิดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง เป็นสุริยุปราคาและจันทรุปราคาอย่างละสองครั้ง ประเทศไทยไม่สามารถมองเห็นอุปราคาได้เลยทั้งสี่ครั้ง รายละเอียดคร่าว ๆ มีดังนี้

อุปราคาในรอบปี 2546
วันที่ ปรากฏการณ์ บริเวณที่มองเห็น
16 พฤษภาคม จันทรุปราคาเต็มดวง ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และแอฟริกา
31 พฤษภาคม สุริยุปราคาวงแหวน บางส่วนของกรีนแลนด์ ไอซ์แลนด์ และตอนเหนือของสกอตแลนด์
บริเวณที่เห็นสุริยุปราคาบางส่วนครอบคลุมไปถึงยุโรป ตะวันออกกลาง รัสเซีย บางส่วนของอินเดียและจีน อะแลสกา และตะวันตกของแคนาดา
9 พฤศจิกายน จันทรุปราคาเต็มดวง ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง
24 พฤศจิกายน สุริยุปราคาเต็มดวง ทวีปแอนตาร์กติกบริเวณขั้วโลกใต้ สุริยุปราคาบางส่วนครอบคลุมถึงพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งตอนใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้
จุดที่มองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงนานที่สุดอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกา เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน 1 นาที 57 วินาที

ดูเพิ่ม