สมาคมดาราศาสตร์ไทย

พระมหากษัตริย์ไทยกับดาราศาสตร์ : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


ปรับปรุงครั้งล่าสุด 7 ธันวาคม 2559


ในรัชสมัยสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง วันที่ พฤษภาคม พุทธศักราช 2472 เวลา 12 นาฬิกา 37 นาที ณ ตำบลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้มีภาพบันทึกไว้มากมายจำนวนกว่า 100 ภาพ มีนักดาราศาสตร์จากประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อังกฤษ เยอรมัน ได้ขนเครื่องมือมาศึกษาวิจัยดวงอาทิตย์ และพระองค์ได้มีพระบรมราชโองการตั้งข้าราชการต้อนรับบุคคลเหล่านั้น นอกจากนี้ ยังเสด็จทอดพระเนตรอีกด้วย ดังภาพที่บันทึกไว้

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี เสด็จทอดพระเนตรค่ายนักดาราศาสตร์เยอรมัน ที่ตำบลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2472 
สุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2472 เห็นที่ตำบลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมื่อเวลา12.37 นาฬิกา