สมาคมดาราศาสตร์ไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับเวลามาตรฐานประเทศไทย

โดย: วรพล ไม้สน
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 20 ธันวาคม 2559
เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ครบรอบ ๒๐๐ ปี ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

ภาพจากหนังสือพิมพ์ The Nation ฉบับวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ หน้า 4A 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี ในวันที่ ๑๙ พุทธศักราช ๒๕๔๗ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รับเสด็จ โดยมีนายอารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย เป็นผู้ถวายรายงานในส่วนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

ระหว่างถวายรายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสถามว่า
"พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงคำนวณสุริยุปราคาด้วยพระองค์เองหรือไม่"
นายอารี สวัสดี ได้ถวายรายงานว่า
"คำนวณด้วยพระองค์เอง พระพุทธเจ้าข้า"

และมีพระราชดำรัสถามว่าเพิ่มเติมว่า
"เวลาที่ใช้อยู่ในประเทศไทยขณะนี้ ถูกต้องดีไหม"
นายอารี สวัสดี ได้ถวายรายงานว่า
"ถูกต้องดีพระพุทธเจ้าข้า"

จากนั้น จึงได้ถวายรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเวลามาตรฐานประเทศไทย จากเส้นลองจิจูด ๑๐๕ องศาตะวันออก ซึ่งผ่านจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีพระราชโองการประกาศให้ใช้เวลานี้ มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวินิจฉัย และมีพระราชดำรัสกับนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นว่า
"เวลา อย่าแก้นะ อย่าแก้นะ"

นายอารี สวัสดี ให้สัมภาษณ์

นายวรพล ไม้สน ผู้บันทึก