สมาคมดาราศาสตร์ไทย

กรรมการวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2567-2568

สมาชิกกิตติมศักดิ์

 1. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
 2. นพ.ม.ร.ว. ทองทิศ ทองใหญ่
 3. ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน
 4. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี

สมาชิกอุปการคุณ

 1. นายภูธร ภูมะธน
 2. นายบุญเจือ ลีสกุล
 3. นายภุชชงค์ จันทวิช

กรรมการที่ปรึกษา

 1. ดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์
 2. ผศ.ดร.ขาว เหมือนวงศ์
 3. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
 4. รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์
 5. ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์
 6. นายนิพนธ์ ทรายเพชร
 7. ศ.ดร.วิรุฬห์ สายคณิต
 8. รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
 9. รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี
 10. รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม
 11. นายนพณัฏฐ์ หุตะเจริญ
 12. นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม
 13. นายพรชัย อมรศรีจิรทร
 14. นางรัชนี สุขเทียบ

กรรมการวิชาการ

 1. รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม
 2. รศ.ดร.เสริม จันทร์ฉาย
 3. ผศ.ดร.พรชัย พัชรินทร์ตนะกุล
 4. รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล
 5. รศ.ดร.ประสาท สืบค้า
 6. รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์
 7. รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร
 8. ผศ.ดร.เรืองศักดิ์ ทรงสถาพร
 9. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
 10. ดร.ประเสริฐ ไกรสิงห์เดชา
 11. รศ.ดร.ชยันต์ บุญยรักษ์
 12. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ศิริสมบูรณ์ลาภ
 13. ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต
 14. รศ.ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย
 15. ผศ.พหล จิตติยศรา
 16. รศ.ยุพา วานิชชัย
 17. ผศ.สุมิตร นิภารักษ์
 18. มล.อนิวรรต สุขสวัสดิ์
 19. ผศ.ดร.นิพนธ์ กสิพร้อง
 20. ผศ.มานิต รุจิวโรดม
 21. นางสมพร ผลากรกุล
 22. ผศ.ดร.สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์
 23. ผศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสีนี
 24. ผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
 25. นายกระจ่าง ธรรมวีระพงษ์
 26. ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา
 27. นางธัญญา อุดอ้าย
 28. นายสุพจน์ นิธินันทน์
 29. ผศ.ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์
 30. นายวิมุติ วสะหลาย
 31. นายวรเชษฐ์ บุญปลอด
 32. นายปณัฐพงศ์ จันทรวัฒนาวณิช
 33. รศ.ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย