สมาคมดาราศาสตร์ไทย

กองบรรณาธิการวารสารทางช้างเผือก

บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา นิพนธ์ ทรายเพชร
บรรณาธิการบริหาร พิชิต อิทธิศานต์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ วิมุติ วสะหลาย
กองบรรณาธิการ วิษณุ เอื้อชูเกียรติ
กวี สุขะตุงคะ
วรเชษฐ์ บุญปลอด
พิพัฒน์ พีรพัฒน์ดิษฐ์
วรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต
พรชัย อมรศรีจิรทร
วิทยา ศรีชัย
ศิลปกรรม หฤษฎ์ จันทร์คำ