สมาคมดาราศาสตร์ไทย

กรรมการบริหาร พ.ศ. 2565-2566

นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย
  นายเชิดพงศ์ วิสารทานนท์
อุปนายก
  นายอารี สวัสดี
เลขาธิการ
  นางสาวประพีร์ วิราพร
รองเลขาธิการ
  นายวรพล ไม้สน
เหรัญญิก
  นายพรชัย รังษีธนะไพศาล
ปฏิคม
  นายกวี สุขะตุงคะ
ประชาสัมพันธ์
  นางสาวศิรพรรณ สุคนธสิงห์
บรรณารักษ์
  นายภาณุ ไชยสิทธิ์
นายทะเบียน
  นายยอดธง รอดแก้ว
กรรมการ
  ว่าที่ร้อยตรีธีรพร สุรตระกูล
  นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ