สมาคมดาราศาสตร์ไทย

กรรมการบริหาร พ.ศ. 2567-2568

นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย
  นายเชิดพงศ์ วิสารทานนท์
อุปนายก
  นายพรชัย รังษีธนะไพศาล
เลขาธิการ
  นายวรพล ไม้สน
รองเลขาธิการ
  นายวรพล ไม้สน
เหรัญญิก
  นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ
ปฏิคม
  นายกวี สุขะตุงคะ
ประชาสัมพันธ์
  นางสาวศิรพรรณ สุคนธสิงห์
บรรณารักษ์
  นายภาณุ ไชยสิทธิ์
นายทะเบียน
  นายยอดธง รอดแก้ว
กรรมการ
  ว่าที่ร้อยตรีธีรพร สุรตระกูล