สมาคมดาราศาสตร์ไทย

สมาชิกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

สิทธิของสมาชิก

  • สามารถซื้อแผนที่ฟ้า หนังสือดาราศาสตร์ และสินค้าพิเศษของทางสมาคมได้ในราคาพิเศษ
  • ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เช่น ดาราศาสตร์สัญจร
  • สมัครเข้ารับการอบรมดาราศาสตร์ที่สมาคมฯ จัดขึ้นสำหรับสมาชิกโดยเฉพาะ
  • สมาชิกได้รับวารสารทางช้างเผือกและข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ
  • สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของสมาคมฯ
  • สมาชิกมีสิทธิเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ
  • สมาชิกผู้ใหญ่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมได้

ประเภทของสมาชิก

  • สมาชิกทั่วไป อัตราค่าสมาชิก 400 บาทต่อปี
  • สมาชิกสถาบัน คือ สมาชิกที่เป็นองค์กร โรงเรียน ห้องสมุด หรือตำแหน่ง อัตราค่าสมาชิก 500 บาทต่อปี

การสมัครเป็นสมาชิก

กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบสมัคร หรือเขียนจดหมายแจ้งชื่อ ที่อยู่ อย่างละเอียด ประเภทของสมาชิก ส่งพร้อมธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปณ.สันติสุข ในนาม สมาคมดาราศาสตร์ไทย 928 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 เลขที่ 046-2-62032-2 จำนวนเงินตามอัตราของประเภทสมาชิก