สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เกี่ยวกับเว็บไซต์ของสมาคมฯ

เว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยนี้ เป็นผลผลิตจากโครงการ สารสนเทศดาราศาสตร์ไทย ของสมาคมดาราศาสตร์ไทย ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่กลางปี 2539 โดยได้รับการสนับสนุนอนุเคราะห์ทางด้านฮาร์ดแวร์ การบำรุงรักษาและให้คำปรึกษาด้านเทคนิคจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท โกรวิ่งพอยท์ โอเอ แอนด์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศดาราศาสตร์ไทย :
   ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (htk@nectec.or.th)
   รศ.ยืน ภู่วรวรรณ (yuen@ku.ac.th)
   อารี สวัสดี (areed@tot.or.th)
ผู้ดูแลเว็บ (webmasters) : เขียนถึงผู้ดูแลเว็บทุกคน
   วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
   พรชัย อมรศรีจิรทร (pop@piesoft.net)
   พิพัฒน์ พีรพัฒน์ดิษฐ์ (pipat_moo@rocketmail.com)
   กฤษดา โชคสินอนันต์ (hikriss@yahoo.com)
   วิทยา ศรีชัย (doodao@hotmail.com)
   วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@hotmail.com)
ขอขอบคุณ :
   ธิติพงษ์ รัตภาสกร
   Andrew Lamb
   จันทิรา ศิริธัญญะรัตน์
   ฆนัท ตั้งวงศ์ศานต์
   พันธุ์ศักดิ์ เตชะสถาพร