สมาคมดาราศาสตร์ไทย

อนาคตของกาลิเลโอ

อนาคตของกาลิเลโอ

1 ม.ค. 2543
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
ผู้บริหารองค์การนาซาได้ตัดสินใจที่จะยืดอายุการปฏิบัติงานของยานอวกาศกาลิเลโอออกไปอีก จากกำหนดเดิมที่จะต้องจบปฏิบัติการในวันที่ 31 มกราคม 2543 ปฏิบัติการเสริมครั้งใหม่นี้จะมีชื่อว่า กาลิเลโอมิลเลเนียมมิชชัน (Galileo Millennium Mission) กำหนดการต่าง ๆ ของปฏิบัติการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนวางแผนอยู่ 

ในขณะนี้ยานกาลิเลโอกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในช่วง GEM (Galileo Europa Mission) ซึ่งเป็นภารกิจเสริมที่ได้ยืดอายุการทำงานของยานกาลิเลโอจากกำหนดการดั้งเดิมที่จะต้องจบภารกิจไปในวันที่ ธันวาคม 2540 

เป้าหมายต่อไปของยานกาลิเลโอคือ การเข้าใกล้ดวงจันทร์ไอโอในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ และเข้าในดวงจันทร์แกนีมีดในวันที่ 30 พฤษภาคม และวันที่ 28 ธันวาคม 

จนถึงขณะนี้ เจ้าหน้าที่ของนาซายังไม่ทราบแน่ชัดว่า ยานกาลิเลโอยังจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อีกถึงเมื่อใด ที่ผ่านมายานกาลิเลโอได้แสดงให้เห็นว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี แม้ว่ายานจะประสบปัญหาบางอย่างที่เป็นผลมาจากรับรังสีเข้มข้นที่แผ่มาจากดาวพฤหัสบดีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานก็ตาม 

ที่มา: