สมาคมดาราศาสตร์ไทย

แถบดาวเคราะห์น้อยใหม่

แถบดาวเคราะห์น้อยใหม่

1 พ.ค. 2542
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
N. Wyn Evans และ Serge Tabachnik นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ได้ค้นพบแถบดาวเคราะห์น้อยใหม่สองแถบ การค้นพบครั้งนี้เป็นการค้นพบในทางทฤษฎี ซึ่งเป็นผลจากการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ แถบดาวเคราะห์น้อยแถบแรกอยู่ภายในวงโคจรของดาวพุธ และอีกแถบหนึ่งอยู่เลยจากวงโคจรของโลกเล็กน้อย จากจำนวนดาวเคราะห์น้อยที่รู้จัก พบว่ามีถึง ดวงที่น่าจะเป็นสมาชิกของแถบดาวเคราะห์น้อยวงนอก แต่ยังไม่มีการค้นพบดาวเคราะห์น้อยที่เป็นสมาชิกของแถบดาวเคราะห์น้อยวงใน