สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เรื่องมักเข้าใจผิดในดาราศาสตร์

ไม่ไปวันนี้ จะต้องรออีกกี่ปีแสง?

นี่ก็ไม่มี !

คำว่า "ปีแสง" เป็นหน่วยของระยะทาง ไม่ใช่หน่วยของเวลา ระยะทางหนึ่งปีแสงเท่ากับระยะทางที่แสงเดินทางในเวลาหนึ่งปี มีค่า 9,460,730,472,580.8  กิโลเมตร ดังนั้นจึงมีแต่คำว่า "ไกลหลายปีแสง" หรือ "นานหลายปี" เท่านั้น ด้วยเหตุที่มีคำว่า "ปี" อยู่ด้วยจึงมักมีผู้เข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นหน่วยของเวลา


วิมุติ วสะหลาย wimut@hotmail.com

หัวข้อ