สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เรื่องมักเข้าใจผิดในดาราศาสตร์

ดาวหางฮัลเลย์ ค้นพบโดย เอ็ดมันด์ ฮัลเลย์

ไม่ใช่

เอ็ดมันด์ แฮลลีย์ มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1656 1742 แต่ดาวหางฮัลเลย์มีบันทึกการพบเห็นมาตั้งแต่สมัยก่อนคริสตกาลแล้ว เอ็ดมันด์ แฮลลีย์ จึงไม่ใช่ผู้ค้นพบดาวหางดวงนี้

เอ็ดมันด์ แฮลลีย์ ได้ศึกษาบันทึกการพบเห็นดาวหางในอดีต และคำนวณหาวงโคจร เขาสังเกตว่า ดาวหางสว่างที่ปรากฏในปี ค.ศ. 1531, 1607 และ 1682 มีวงโคจรคล้ายกันมาก จึงสันนิษฐานว่า ดาวหางที่พบในสามสมัยนี้เป็นการปรากฏซ้ำของดาวหางดวงเดียวกัน และได้พยากรณ์ว่าดาวหางดวงนี้จะกลับมาปรากฏอีกครั้งใน ค.ศ. 1758 ซึ่งก็เป็นความจริง

ชื่อของดาวหางดวงนั้นจึงได้ชื่อในเวลาต่อมาว่า ดาวหางฮัลเลย์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้คำนวณวงโคจรได้เป็นคนแรก ไม่ใช่ในฐานะผู้ค้นพบ


วิมุติ วสะหลาย wimut@hotmail.com

หัวข้อ